Beroepsgebruiken en algemene voorwaarden eigen aan het digitaal drukkerij bedrijf.


Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hierna vermeldde algemene voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document gedrukt, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Zij omvatten schikkingen die algemeen in het drukkerij bedrijf worden toegepast en bepalen de gebruiken van toepassing tussen de leverancier en zijn opdrachtgever. Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van de leverancier.


 1. 1.Art.1- Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan diegene die de order heeft gegeven: onder leverancier diegene die de order heeft aanvaard.


Offertes en bestellingen.


 1. 2.Art.2 – Een offerte-aanvraag door een opdrachtgever bij een leverancier verricht zonder hem nadien de bestelling toe te vertrouwen zal aangerekend worden aan een overeen te komen prijs, bij ontstentenis een forfaitair bedrag van 13 Euro voor de kosten van opmaak van deze offerte. Het overhandigen aan een leverancier van een model of kopij met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel.


 1. 3.Art.3- De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig volgens de Febelgra-Indexatieformule wanneer de lonen en/of prijzen der grondstoffen stijgen. Genoemde formule en berekeningswijze worden aan de opdrachtgever op zijn eerste verzoek toegezonden. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van wettelijke lasten en taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.


 1. 4.Art.4- Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Reproductierechten en vermelding van de naam van de leverancier.


 1. 5.Art.5- De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.


 1. 6.Art.6- Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om ‘t even welke vorm en met even welke procédé wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetwerk, clichés, flans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz maakt op zich zelve, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.


 1. 7.Art.7- Zetwerk, clichés, flans, stenen, tekeningen, foto’s, films, digitale files, enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.


 1. 8.Art.8- Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.


Zetel, drukproeven en order tot afdrukken.


 1. 9.Art.9- Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.


 1. 10.Art.10- Indien de leverancier het nodig acht is hij bevoegd om op eigen initiatief vooral een proefdruk te maken en deze in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor drukproeven aangevraagd door de opdrachtgever.


 1. 11.Art.11- De opdrachtgever moet instaan voor de aanlevering van correct opgemaakte digitale files waarvan hij de technische omschrijving kan bekomen samen met zijn prijsofferte. Indien de leverancier de digitale files van de opdrachtgever moet aanpassen om correct te kunnen drukken, mag hij deze werkuren in rekening brengen. De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten t.w. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht.


 1. 12.Art.12- Het overmaken van de digitale files van de opdrachtgever aan de leverancier komt overeen met bestelling van digitaal drukwerk en ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van na het drukken en/of afwerking hiervan vastgestelde fouten of weglatingen. De voor afdrukken gegeven proef blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor het afdrukken gegeven proef mochten verbeterd geweest zijn, worden niet in aanmerking genomen. De mondelinge medegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn geweest.


Bewaring.


 1. 13.Art.13- Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden zetsels, digitale files, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films enz. te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.


Leveringstermijn.


 1. 14.Art.14- Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht – zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in de instellingen van de leverancier, hetzij in deze van de bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemieën, brand, enz. – kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en zijn steeds bij benadering aangegeven. Een laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven. Vertraging vanwege de opdrachtgever geeft de leverancier recht op schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen, materieel, enz. De bij bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte  van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.


Periodieken - Opzeg.


 1. 15.Art.15- De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een periodiek slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Bij niet naleving der termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode. Opzeggingstermijnen: 3 maanden voor de periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 7437 Euro / 6 maanden voor de periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 24.790 Euro / 1 jaar voor de periodieken met een jaarlijks omzetcijfer boven 24.790 Euro.


Afwijking.


 1. 16.Art.16- Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Genoemde voorwaarden van papierpulp-, papier- en kartonfabrikanten en groothandelaars worden op het eerste verzoek aan de opdrachtgever medegedeeld. Deze voorschriften, algemene voorwaarden en gebruiken voorzien o.m. de volgende te aanvaarde afwijkingen.


 1. 17.A) het leveren van 10 tot 20 % minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling b- een speling van 8 % minder of meer van de mikrometrische opgelegde dikte van het papier of het karton c) een speling van 5 tot 10 % minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton d) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. In geval de koper een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een mikrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in één richting mogen optreden, het dubbele bereiken van de onder a), b) en c) vermelde grenzen.


 1. 18.Art.17- De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden.


 1. 19.Art.18- De afwijkingen vermeld in artikel 16 en artikel 17 zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs aangerekend.


Klachten en verantwoordelijkheid.


 1. 20.Art.19- Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geld eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.


 1. 21.Art.20- In al de gevallen waar de verantwoordelijkheid van de leverancier kan weerhouden worden zal deze beperkt worden tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. De verantwoordelijkheid van de leverancier is eveneens uitgesloten voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of gekochte koopwaar. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zij verantwoordelijk niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.


Materialen van de opdrachtgever - Risico.


 1. 22.Art.21- De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.


 1. 23.Art.22- De clichés, flans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, digitale files en al de goederen behorende aan de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten (dat zij betaald wezen of niet) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die uitdrukkelijk de leverancier van alle verantwoordelijkheid ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.


Betaling - Bevoegdheid.


 1. 24.Art.23- Een voorschot gelijk aan één derde van het bedrag van elke bestelling, zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden, eenzelfde voorschot zal bij het overmaken van de order tot afdrukken vereffend worden, het saldo bij levering. De factuur is betaalbaar contant ter woonplaats van de leverancier op de overeengekomen vervaldag. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de discontovoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 2 % maar met een minimum van 10 %. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het B.W. als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het zenden van een aangetekend herinneringsschrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het B.W. tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en zonder mogelijke vermindering vastgesteld op 15 % van het  verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 Euro. De forfaitaire verhoging ontzegt de schuldenaar niet het recht termijnen te vragen en is slechts van toepassing ingeval het hoofdbedrag van de factuur niet voor ernstige betwisting vatbaar is.


 1. 25.Art.24- Ingeval van facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering gebracht op een nog niet geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na totale levering. Ingeval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij eerste levering.


 1. 26.Art.25- In geval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen, houdt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in zijn bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.


 1. 27.Art.26- Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op het stadium van uitvoering waarin de goederen zich bevinden.


 1. 28.Art.27- Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

Verkoopsvoorwaarden